Čo je Baraka?

Bilgymácka komunita je skupinou rôznorodých ľudí – študentov, absolventov aj učiteľov – ktorých spája záujem rozvíjať seba a školu a láka ich predstava zážitku komunity. Byť členom/členkou komunity znamená desať mesiacov spoločného bývania, práce a rastu cez konkrétne projekty a vzťahy. Koncept vychádza z nášho presvedčenia, že život v komunite nám pomáha stávať sa celostnejšími, pevnejšími, reálnejšími a ľudskejšími (a tým odpovedať na štyri výzvy tekutej modernity, ako ich definuje sociológ Zygmunt Bauman).
V hebrejčine, arabčine a swahili „baraka” znamená „požehnanie.“ Komunita ašpiruje byť požehnaním pre jej členov a širšie okolie.

Kto sme a prečo to robíme?

Sme tím ľudí z Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa (tzv. Bilgymu) a občianskeho združenia D3. Tento rok (2022/2023) tím vedie Marek Roháček a priamo v Barake bývajú učitelia Randi a Dávid Lacovci spolu s absolventom Samom Skyvom. Na škole úzko spolupracujeme s Petrom Figelom, Zuzanou Kotvanovou, Ondrejom Szekélym a Zuzanou Očenášovou a sme radi, že našimi supervízormi sú ďalší kolegovia a kolegyne z tímu Bilgymu

Snažíme sa rozvíjať mladých ľudí tak, aby svoje životy žili cielene, vzťahovo a zodpovedne voči svojím osobným príbehom aj širšiemu okoliu. Vnímame, že pre zdravú spoločnosť je nevyhnuté, aby sa ľudia stávali charakternejšími a aby sa spájali do komunít, ktoré kriticky vnímajú svoj kontext a pretvárajú ho k lepšiemu. Komunita je špecifickou formou realizácie misie Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa:

„Každého žiaka vzdelávame a vychovávame
k tvorivému a kritickému mysleniu,
k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu
a k schopnosti tvoriť komunity
v duchu kresťanských biblických hodnôt.”

 

Aké sú jej ciele?

Ciele komunity vnímame v dvoch rovinách: vo vnútri komunity a v rámci prostredia Bilgymu.
V prvej rovine považujeme za kľúčový samotný zážitok komunity ako budovania vzťahov aj jeden druhého. Dôležitou súčasťou života s druhými je reflexia vlastného života, prostredia a svojej práce pre druhých (service learning). Ľudia, ktorí rozumejú samým sebe a svojmu prostrediu môžu objavovať zmysluplné využitie svojho potenciálu mimo seba (poslanie), ktoré ich bude otáčať smerom k druhým na ďalších 50 rokov svojho života. 

V druhej rovine sa ciele komunity viažu na potreby Bilgymu. Cieľom je posilniť komunitný rozmer školy cez prehlbovanie vzťahov a cez zvýšenie kapacity na formálne a neformálne aktivity školy. Komunita má zároveň potenciál obohatiť o vzťahový rozmer aj novovzniknutý program inklúzie ako aj aktivity školy smerom von (napr. dobročinnosť).